Informácie k aktuálnej situácii: Všetky objednávky vybavujeme v štandardnom režime.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť TONERSYP s.r.o. so sídlom Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc, Česká republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka číslo : 60227, IČO: 03512886 , DIČ: CZ03512886, IČO DPH: CZ03512886

 

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +420 774 70 71 71

E-mail: obchod@tonersyp.sk

Číslo účtu (€): CZ2420100000002300735964

SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2. Objednávanie

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

b) prostredníctvom emailu na adrese obchod@tonersyp.sk

c) telefonicky na telefónnom čísle +420 774 70 71 71

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).


3. Ceny

Predávajúci je platcom DPH. Všetky vystavené ceny sú uvedené vrátane DPH.
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Aktuálna sadzba je viditeľná priamo v nákupnom košíku v sekcii výber dopravy a platby (krok 2). Balné je zahrnuté v cene dopravy.


4. Platba

Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku pri preberaní tovaru, prevodom na účet, alebo platobným systémom GoPay. Platba na dobierku je spoplatnená 1,10€.

Platba je možná iba v EUR.
Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.


5. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 8 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare na www.tonersyp.sk.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, prevodom na účet zákazníka pokiaľ sa predávajúci a zákazník nedohodnú inak.

Spoločnosť TONERSYP s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 75 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Sadzby za dopravné sú následovne:

Pri doprave Slovenskou poštou (do 30 kg): 4,99 €

Pri doprave kuriérskou službou UPS (do 50 kg): 5,49 €

Pri osobnom odbere na výdajnom mieste Uloženka: 3,79 €

 

Ak je suma objednávky najmenej 75 €, predávajúci dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady. Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predávajúci včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.


6. Odstúpenie od kupnej zmluvy

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

Kupujúcemu-spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  • a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť nižšie.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním na adresu

TONERSYP s.r.o. (ID:863)
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho uvedenú v bode č. 6 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 10,- EUR.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný k nahliadnutiu platný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu k nahliadnutiu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kupnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.


7. Záruka a reklamácia

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je minimálne 24 mesiacov. U vybraných produktov môže byť záručná doba 36 mesiacov, alebo sa na výrobok vzťahuje záruka doživotná. Ak je na tovar poskytovaná záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov táto skutočnosť je vždy uvedená v popise produktu na internetovej stránke www.tonersyp.sk.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

POSTUP REKLAMÁCIE:
1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
2. Poslať produkt späť na adresu predávajúceho:

TONERSYP s.r.o. (ID:863)
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín


8. Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci:

 

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť: TONERSYP s.r.o.

Sídlo a kontaktná adresa: Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc, Česká republika

IČO: 03512886

DIČ: CZ03512886

Telefón: +420 778 207 307

E-mail: obchod@tonersyp.sk

 

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie a doručenie tovaru) a prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácie) správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: Meno, priezvisko e-mailový kontakt, telefónny kontakt, fakturačná a doručovacia adresa.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

 

Kategórie príjemcov osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom:

a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulár, za účelom dodania tovaru; zoznam dopravcov nájdete tu, okrem týchto dopravcov budú údaje poskytnuté dopravcovi Frogman s.r.o., ktorý je prevádzkovateľ služby www.postabezhranic.cz;

b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zaslania dotazníku spokojnosti s nákupom. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený predanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu: https://sluzby.heureka.sk/napoveda/vseobecne-podminky/. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v emailu s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

c) osoba zaisťujúca chod webu a nášho software (počítačových systémov);

d) externá účtovnícka firma;

 

Doba uloženia

Podrobnosti o dobe uloženia sú k dispozícii tu: https://www.tonersyp.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov

 

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

 

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

a)      na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávane, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;

b)      na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím k účelom spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia podľa článku 16 GDPR;

c)      na vymazanie („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, ako náhle už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný právny dôvod pre ich ďalšie spracovanie;

d)     na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;

e)      na prenositeľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;

f)       vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 15 dní od obdŕžania žiadosti.

Správca sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu v prípade, že využije svoje právo na prístup k osobným údajom, bezplatne okrem prvej kópie spracovávaných osobných údajov aj bezplatnú druhú kópiu ak o ňu kupujúci požiada.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.


9. Záverečné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

Tieto obchodné podmienky platia od 1.4.2015