Obchodné a reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : TONERSYP s.r.o., IČO: 03512886, Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc, Česká republika (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
TONERSYP s.r.o., IČO: 03512886, Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc, Česká republika
IČO: 03512886
DIČ: CZ03512886
Prevádzka: Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc, Česká republika
Telefón: +420 778 207 307
Email: info@tonersyp.sk

Spoločnosť zastupujú:
Mgr. Radoslav Kulla - konateľ
Mgr. Michal Přecechtěl - konateľ

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1.
Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2.
Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej Spotrebiteľ nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba Obchodníkom alebo treťou stranou na základe ich dohody. Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania

1.3.
Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná Obchodníkom obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. 
Právom Obchodníka je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke Obchodníka. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

1.5
Kupujúci môže vytvoriť objednávku zo svojho užívateľského účtu. Založenie užívateľského účtu ale nie je pre vytvorenie objednávky nevyhnutné.

Kupujúci je povinný pri založení účtu aj vytváraní objednávky povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje o jeho osobe. V prípade, keď kupujúci uvedie neúplné, neaktuálne alebo chybné údaje a to spôsobí napr. nemožnosť doručenia tovaru, zodpovedá za to kupujúci.

Obchodník môže poskytnúť registrovaným používateľom s užívateľským účtom výhodnejšie podmienky nákupu, ktoré sú dostupné tu.

1.6
Niektoré produkty označené ako „Servisný diel“ nie sú určené Spotrebiteľom, ale iba odborníkom. Aj Spotrebiteľ si tieto produkty môže zakúpiť a objednať, ale predávajúci mu pri nákupe dôrazne odporúča, že je potrebné s nimi nakladať s odbornými znalosťami, čo kupujúci potvrdzuje objednaním daného produktu.

 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. 
Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela Spotrebiteľ Obchodníkovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky Obchodníka, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného Spotrebiteľom za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka").

2.2. 
Po odoslaní objednávky kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku zaväzujúcu k platbe" bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie doručenia objednávky"). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

2.3.
Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že Obchodníkovi bola doručená objednávka, a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.4.
Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o podmienkach, spôsobe a cene prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia pre Spotrebiteľa, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno, sídlo, IČO a podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.

2.5. 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou formou.

2.6. 
Obchodník jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky Spotrebiteľa o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a)    o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka,

b)    o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

c)    o telefónnom čísle Obchodníka a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt Spotrebiteľa s Obchodníkom, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

d)    o adrese Obchodníka, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

e)    o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že Spotrebiteľ ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f)    o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa Obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľa informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

g)    o informácii o práve Spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

h)    o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka; Obchodník zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

i)    o informácii, že ak Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane Spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane Spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

j)    o povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 21 ods. 5, ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa § 19 ods. 1, ktorej predmetom je poskytnutie služby, po udelení výslovného súhlasu Obchodníkovi podľa § 17 ods. 10 písm. c), Zákona o ochrane Spotrebiteľa informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

k)    o okolnostiach, za ktorých Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

l)    o poučení o zodpovednosti Obchodníka za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

m)    o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo Obchodníkom podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo Obchodník poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Spotrebiteľovi po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

n)    o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa Obchodník zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže Spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka, 

o)    o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

p)    o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre Spotrebiteľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

q)    o povinnosti Spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť Obchodníka a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre Spotrebiteľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

r)    o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

s)    o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých Obchodník vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

t)    o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa Obchodník zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

u)    o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka,

v)    o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je Spotrebiteľovi dostupná po tom, ako si ju Spotrebiteľ písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka, o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka.


2.7. 
Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.


3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. 
Obchodník je povinný:
a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je Obchodník povinný dodať Spotrebiteľovi tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail. Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať Spotrebiteľovi v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.

3.2.
Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. 
V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný Obchodník dodať tovar Spotrebiteľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou Obchodníka ponúknuť Spotrebiteľovi náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre Spotrebiteľa (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu Spotrebiteľom. V prípade uhradenia kúpnej ceny Spotrebiteľom alebo jej časti, je povinnosťou Obchodníka vrátiť všetky platby a teda už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Spotrebiteľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade uhradenia kúpnej ceny Spotrebiteľom alebo jej časti, je Obchodník povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, Spotrebiteľovi.
 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. 
Obchodník oboznámil Spotrebiteľa o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.

4.2.
Práva Spotrebiteľa: Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 

4.3.
Povinnosti Spotrebiteľa:
a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu Obchodníkovi v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,
b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný
c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru vrátane termínu doručenia.

5.2. Obchodník je povinný dodať vec Spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť Obchodník nesplnil, môže ho Spotrebiteľ vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Obchodník je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Povinnosťou Spotrebiteľa je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len "miesto"). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je Obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a Spotrebiteľom dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.5. Pokiaľ, Obchodník dopraví tovar Spotrebiteľovi na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou Spotrebiteľa prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou Spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru je predložiť Obchodníkovi kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru Spotrebiteľovi sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru Spotrebiteľovi sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie Spotrebiteľom alebo treťou osobou splnomocnenou Spotrebiteľom a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru Spotrebiteľom alebo treťou osobou splnomocnenou Spotrebiteľom.

5.6. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

5.7. Spotrebiteľ môže skontrolovať obsah zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu Obchodníka, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou zástupcu Obchodníka umožniť Spotrebiteľovi vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca Obchodníka. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným Obchodníkovi môže Spotrebiteľ odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u Obchodníka alebo ním určenej osoby. Pokiaľ Spotrebiteľ odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru Obchodníkovi znáša Obchodník.

5.8. V prípade nedodania tovaru Obchodníkom, je Spotrebiteľ oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a Obchodník je povinný Spotrebiteľovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí Spotrebiteľ.
 

6. Kúpna cena

6.1.
Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi Spotrebiteľom a Obchodníkom je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). V prípade ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky Spotrebiteľom, Obchodník doručí Spotrebiteľovi elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh Obchodníka na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí Spotrebiteľ výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. 
Spotrebiteľ je povinný zaplatiť Obchodníkovi kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet Obchodníka, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke Obchodníka v čase pred prevzatím tovaru. Viac informácii o možnostiach platby získate tu.

6.3.
Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet Obchodníka, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Obchodníka.

6.4.
Povinnosťou Spotrebiteľa je zaplatiť Obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. Obchodník je oprávnený odoprieť dodanie tovaru Spotrebiteľovi, ak Spotrebiteľ nezaplatí Obchodníkovi celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.

6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a Obchodník tieto služby nie je povinný Spotrebiteľovi poskytnúť. 


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.
Vlastnícke právo k tovaru nadobúda Spotrebiteľ až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

7.2.
Okamihom prevzatia tovaru Spotrebiteľom alebo treťou osobou splnomocnenou Spotrebiteľom od Obchodníka alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď Obchodník umožní Spotrebiteľovi nakladať s tovarom a Spotrebiteľ tovar neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.


8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

8.1.
Spotrebiteľ má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou Obchodníka je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2.
Namiesto odstránenia vady môže Spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým Obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

8.3.
Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže Obchodník vždy, pokiaľ to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4.
Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. 
Obchodník poučil Spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka a Spotrebiteľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7.
Spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť u Obchodníka alebo určenej osoby. Obchodník zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis poskytne Obchodník Spotrebiteľovi na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

8.8. 
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok Obchodníka, teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Spotrebiteľ bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv, v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu Obchodníka a Spotrebiteľ mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. 
Na tovar zakúpený Spotrebiteľom od Obchodníka vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Obchodníka sa vzťahuje reklamačný poriadok. 

8.10.
Pokiaľ tovar vykazuje  vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Obchodník, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Obchodníka, má Spotrebiteľ právo uplatniť si u Obchodníka zodpovednosť za vady tovaru.

8.11. 
Ak tovar vykazuje vady, Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Obchodníka tak, že doručí tovar do prevádzkarne Obchodníka a doručí Obchodníkovi prejav vôle Spotrebiteľa uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného reklamačného formulára: 

Reklamačný formulár na stiahnutie

Obchodník odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku Obchodník nepreberá. Spotrebiteľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; Spotrebiteľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho Spotrebiteľovi zašle na jeho žiadosť Obchodník.

8.12.
Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť Obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie Spotrebiteľom, Obchodníkovi
b) doručenie reklamovaného tovaru od Spotrebiteľa Obchodníkovi alebo na to určenej osobe
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru Obchodníkovi, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie

8.13.
Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť Obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný, Spotrebiteľ je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru Obchodníkom alebo treťou osobou určenou Obchodníkom.  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť Obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však Obchodník alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany Spotrebiteľa nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie Obchodníkovi, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie Obchodníkovi. 

8.14.
Obchodník alebo určená osoba vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Obchodníkom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí Spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Obchodník je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15.
Spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Obchodníkovi. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je Obchodník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Obchodník alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Obchodníkom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Obchodníkom; najneskôr však od momentu, kedy Obchodník znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.16.
Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Obchodník vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Obchodník od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.17.
Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Obchodník ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Obchodník bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Obchodníka za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Obchodník je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

8.18. 
Spotrebiteľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Obchodníkom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19.
Obchodník si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20.
Obchodník nezodpovedá za vady tovaru: 
a)    ak Spotrebiteľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Obchodníka za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
b)    ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Spotrebiteľom,
c)    ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d)    ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h)    ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i)    ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.21.
Povinnosťou Obchodníka je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) odovzdaním opraveného tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 
e) písomnou výzvou na prevzatie Obchodníkom určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


8.22. 
Obchodník je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude Obchodník informovať Spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.23.
Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

8.24.
V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý Spotrebiteľ nemohol požívať tovar.

8.25. 
V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. 

8.26.
V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia Spotrebiteľa podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a) Obchodník vadný tovar vymení alebo
b) Obchodník zabezpečí odstránenie vady

8.27.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a Spotrebiteľ neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, Obchodník reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. 
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Obchodník vybaví v závislosti od rozhodnutia Spotrebiteľa podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom: 
a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b)    v prípade, že nemôže Obchodník vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.29.
V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu tovaru ako bez vady a Spotrebiteľ bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, Obchodník reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov. 

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok. 

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.33. Oprávnenie Spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu Spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 Zákona 40/1964.
 

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že Spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Obchodníkovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že Spotrebiteľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Obchodníkovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak je platiteľom DPH), číslo telefónu a mailovú adresu. 

9.3.
Spotrebiteľ si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Môj účet“.

9.4. 
Obchodník týmto oznamuje Spotrebiteľovi, že  zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  Obchodník ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa bude vykonávané Obchodníkom v predzmluvných vzťahoch s Spotrebiteľom a spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

9.5.
Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby Obchodník spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Obchodníka týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.6.
Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

9.7.    
Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8.    
Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.9.    
Spotrebiteľ udeľuje Obchodníkovi súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Spotrebiteľa. Obchodník po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Spotrebiteľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Obchodníkovi. 

9.10.
Kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ Kupujúci potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a)    svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b)    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí Spotrebiteľovi objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c)    účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom,
d)    že bude spracúvať osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je Spotrebiteľ fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je Spotrebiteľ právnickou osobou,
e)    že požadované osobné údaje je Spotrebiteľ povinný poskytnúť,

9.11. 
Obchodník vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Obchodník vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Obchodníkovi. 

9.12.    
Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Obchodníka vyžadovať 
a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b)    účel spracúvania osobných údajov,
c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
i)    identifikačné údaje Obchodníka a zástupcu Obchodníka, ak bol vymenovaný, 
ii)    identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Obchodník pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)    doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Spotrebiteľa na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
i)    poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Obchodník získava osobné údaje Spotrebiteľa na základe súhlasu Spotrebiteľa podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Spotrebiteľa povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Obchodník oznámi Spotrebiteľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, 
ii)    informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
iii)    okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, 
iv)    formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, 
v)    tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
g)    opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h)    likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13.    Spotrebiteľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Obchodníka namietať voči: 
a)    spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.

9.14.    Spotrebiteľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Obchodníka namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Spotrebiteľa je oprávnená, Obchodník je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Spotrebiteľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.15.   Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Obchodníka kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Obchodníka, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Spotrebiteľ má právo žiadať Obchodníka o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Obchodník je povinný žiadosti Spotrebiteľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Obchodník informuje Spotrebiteľa v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Spotrebiteľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Spotrebiteľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Obchodník vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Spotrebiteľa, alebo ak Obchodník na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Spotrebiteľa.

9.16.    Ak Spotrebiteľ uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Spotrebiteľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17.    Spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak Spotrebiteľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18.    Obchodník je povinný písomne vybaviť žiadosť Spotrebiteľa podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám Spotrebiteľa podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19.    Obmedzenie práv Spotrebiteľa podľa ZnOOÚ Obchodník bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov. 

9.20.    Obchodník oznamuje týmto Spotrebiteľovi, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov Spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje Spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov:

•    Osoba zaisťujúca chod webu a nášho software (počítačových systémov)
•    Osoba zaisťujúca rozosielanie reklamných e-mailov
•    Externá účtovnícka firma
•    Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk
•    Zmluvný dopravca podľa výberu
•    Prevádzkovateľ služby pre online podporu SmartSupp

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke „Ochrana osobných údajov“.
 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. 
Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany Obchodníka, vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, Obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Spotrebiteľa a zároveň je povinný ponúknuť Spotrebiteľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je Obchodník povinný vrátiť Spotrebiteľovi už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený Spotrebiteľom.

10.2.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s Zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane Spotrebiteľa (ďalej len „Zákon o ochrane Spotrebiteľa “) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Obchodník včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa Zákona o ochrane Spotrebiteľa.

10.3. 
Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

10.4.
Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ
a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
b) tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6.
Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou Vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie v bode 10.6 týchto Obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa Zákona o ochrane Spotrebiteľa.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

10.7.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie v bode 10.6 týchto Obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu Spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Obchodník vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Spotrebiteľa.

10.8.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Spotrebiteľom, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil. Obchodník alebo iná osoba môžu v súvislosti so zánikom doplnkovej zmluvy podľa odseku 11 požadovať od Spotrebiteľa len úhradu nákladov podľa § 21 ods. 3 a 5 a § 22 ods. 3. Zákona o ochrane Spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9.
V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je Spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať Obchodníkovi alebo osobe poverenej Obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Obchodník navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10.
Zásielky na dobierku nebudú preberané Obchodníkom. Odporúča sa tovar poistiť. Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Obchodníkovi, ibaže Obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.11.
Náklady na vrátenie tovaru Obchodníkovi znáša Spotrebiteľ. Tovar sa vráti priamo Obchodníkovi alebo osobe poverenej Obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak Obchodník súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa Zákona o ochrane Spotrebiteľa.

10.12.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Obchodník nesplnil informačnú povinnosť o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa Zákona o ochrane Spotrebiteľa.

10.13.
Obchodník je povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa s Spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby Spotrebiteľovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.14.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a)    hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b)    náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Pokiaľ otvorením atramentovej náplne z ochranného obalu dôjde k jej poškodeniu a vyschnutiu farby, nemusí predávajúci odstúpenie od zmluvy uznať, pretože takýto tovar bude považovaný za poškodený, kedy Spotrebiteľovi právo na odstúpenie od zmluvy nesvedčí.

V prípade kompatibilných alebo renovovaných tonerov sa zbúra stáva použitým okamihom odtrhnutia prepravnej poistky (pásky) alebo vložením do tlačiarne. Pretože odtrhnutie prepravnej poistky prekračuje medze vyskúšania a prezretia tovaru ako by to Spotrebiteľ urobil fyzicky v predajni, nemá ani v takom prípade nárok na odstúpenie od zmluvy.

V prípade originálnych tonerov a náhradných dielov už nie je možné po ich vybalení z obalu zaistiť jeho neznehodnotenie a neporušenie, a preto aj v takýchto prípadoch nemusí byť Spotrebiteľovi právo na odstúpenie od zmluvy priznané.


10.15.
V súlade so Zákonom o ochrane Spotrebiteľa Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak
1. došlo k úplnému poskytnutiu služby a
2. poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,

b) dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií Spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,

d) dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

e) dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u Spotrebiteľa, o ktorú Spotrebiteľ výslovne požiadal Obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy Obchodníka u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,

i) dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

j) dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,

k) tovar zakúpený na verejnej dražbe,

l) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má Obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,

m) dodanie digitálneho obsahu, ktorý Obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak
1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a
2. Spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a Obchodník poskytol Spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

n) Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 3, ak Spotrebiteľ a Obchodník uzavreli zmluvu podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo písm. e) na predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve.

o) Spotrebiteľ stráca okamihom úplného poskytnutia služby právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Obchodníka, ktorej predmetom je vykonanie opravy, ak Spotrebiteľ výslovne požiadal Obchodníka o návštevu na účely vykonania opravy a plnenie sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa.

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.16
Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu Spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 občianskeho zákonníka.
 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. 
V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. 
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. 
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany Spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane Spotrebiteľa. 

11.4. 
Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Spotrebiteľovi uzavretím kúpnej zmluvy. 

11.5. 
Spotrebiteľ kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku zaväzujúcu k platbe" potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 


12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. 
Spotrebiteľ má právo požiadať Obchodníka o nápravu, v prípade ak má pocit, že Obchodník porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak Obchodník do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

12.2.
Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi Spotrebiteľom a Obchodníkom, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od spotrebiteľa, na úhradu nákladov. 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024.